۱۷.۷.۹۰

راز

کجا شد
عهد و پیمانی که کردی ؟
کجا شد
قول و سوگندی که خوردی ؟

مرا گویی
اگر من جور کردم .....
بدان کردم
که پیش از من تو کردی ؟شعر رومی
عکس Grace Robertson - Secrets - London - 1954