۸.۱۱.۹۰

خوراکی‌ها در سالن سینما

همه نشسته‌ایم
در سالن سینما
تو چیپس می‌خوری
من چُس‌فیل
سی و سه دقیقه از زمان شروع فیلم گذشته است
و هنوز
نوری بر پرده نمایش نینداخته‌اند
در تاریکی محض
در ردیف‌های جلو
دعوایی‏ست میان چند مرد چراغ قوه‌ای
با جوانی که انگار
صندلی‌اش را گرفته‌اند

ما دخالت نمی‌کنیم
هیچ‌کس دخالت نمی‌کند
مردان چراغ قوه‌ای
جوان معترض را خفه می‌کنند
تو چیپس می‌خوری
من چُس‌فیل
و تنها صدا
صدای باز شدن قوطی‌های نوشابه است

به‏من نود

* نقاشی Paul Klee