۲۱.۱۱.۹۰

این ناخن شکسته
نشانه‌ای باشد
برای این جمعه دردناک
و لعنت به من
اگر یک بار دیگر در این بازی بیفتم