۲۱.۱۱.۹۰

تعطیلات

روزهایی هست که آدمی با تمام ذرات وجودش در تنهایی عمیقی زجر می‌کشد.
عکس Eric Drigny