۱۳.۱۱.۹۰

در بازی‌هایی با مهارت کم

باختم
در نرد عشقت
این جهان و
آن جهان
شعر انوری
نقاشی Willem de Kooning