۹.۱۲.۹۰

استیلای فاجعه‌بار

شعر !! گفتنم
ارتباط مستقیمی دارد
با
حقوق نگرفتنم
روزهایی که
حقوق ماهیانه عقب می‌افتد
شاعرترم