۲۳.۱۲.۹۰

تُهی

حال ترقه و آتش که نداریم
از سر و صدای بیرون هم که ترسیده‌ایم
می‌نشینیم روز چارشمبه‌سوری
تلویزیون تماشا می‌کنیم
و تنها دل‌خوشی‌مان این است
که به جوان‌ترها با کنایه بگوییم
"این که چیزی نیست
چارشمبه‌سوری زمان ما
شهر منفجر می‌شد"