۲۵.۱۲.۹۰

حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است

اگر تنها
وظیفه‌ی ما در این دنیا
خوش‌گذرانی بود هم
باز
کم‌کاری کرده‌ایم
زمستان ٩٠، در اتوبوس