۱۵.۱.۹۱

دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را
که مدتی ببریدند و باز پیوستند
شعر سعدی