۶.۴.۹۱

بار آخر

هیچی به اندازه تکرار یه اشتباه آدمو اذیت نمی‌کنه. در شرایطی که بار قبلی به خودت گفته بودی این بار آخره.