۱۱.۴.۹۱

دنیا بدون من

تلخ است
ولی واقعی
دنیا
بدون ما
خیلی خوب به کارش
ادامه می‌دهد
نه توقفی
نه هیچ مشکلی
نه حتی کوچک‌ترین خللی

دنیا بدون ما
خیلی خوب
به کارش ادامه می‌دهد
حتی بهتر از زمان حضور ما

عشق‌مان 
دوباره می‌رود خانه‌ی بخت
دوستانمان بدون ما پوکر بازی می‌کنند
شرکت نیروی تازه‌ای می‌گیرد
که وانگهی
از ما خلاق‌تر و باسوادتر است
حتی بچه‌هایمان
ممکن است به یکی دیگر
بگویند بابا

خرداد ٩١