۱۳.۴.۹۱

ساز و کار

من
هر روز با بچه‌های مدرسه‌ی پشتی
در مراسم صبح‌گاه شرکت می‌کنم
از جلو نظام می‌دهم
دعا می‌خوانم
و از ته دل
برای کسانی که دوستشان ندارم
آرزوی سلامتی می‌کنم