۱۳.۴.۹۱

در بی‌معرفتی زن‌ها
که شکی نیست
راجع به چیزهای دیگر صحبت کنیم