۳.۴.۹۱

کلن لحظه شکستن مقاومت لحظه دردناکیه. شکستن مقاومت یه محاصره، یه اعتصاب، یه تیم فوتبال، یه عشق. شکستن هر مقاومتی یه جورایی تراژدیه.