۳۰.۳.۹۱

در فشار روانی آوردن

فکر کنم زنه منتظر تاکسی بود، اما چنان جلوش ترمز کردم که توی رودربایستی موند و از خیابون رد شد.