۳۰.۳.۹۱

قبلن به دوستام می‌گفتم ریپورت کنید. الان فمیدم که بی‌توجهی بهتره. خسته می‌شه. عکسو می‌شه دزدید. اسمو می‌شه دزدید. رسمو که نمی‌شه دزدید ....