۲۴.۳.۹۱

یک حلقه مفقوده دارد این ماجرا
 من شک دارم کمی
شک دارم که این‌ها را
راست می‌گویی یا دروغ
می‌گویی که گفته باشی
یا تمام این‌ها
اتفاق افتاده
یا دارد می‌افتد
شک دارم که این آدم شده باشی
شک دارم که موهایت را فروخته باشی
یا ...
اگر سه تا
از پنج اراجیفی که هر روز می‌گویی
راست باشد
به تاخت
از تو دور خواهم شد


عکس Duane Michals