۴.۷.۹۱

تشنگی

روز بی شعر
روز بی صدای تو
روز قحطی‌ست
...
چه باران نبارد
چه تو نباشی
مهر نود و یک