۱۶.۷.۹۱

"آب رفته به جوی برنمی‌گردد"
"هر که بامش بیش برفش هم بیشتر"
"آب که از سر گذشت چه یک سر چه صد سر"
"مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد"


...


از تمام این مَثَل‌ها
که ترس را
در من ته‌نشین می‌کنند
از تمام رسم‌هایی
که قانعم می‌کنند
از تمام قول‌های معروف
که امیدم را مایوس می‌کنند
بیزارم


عکس Serge Lido