۴.۱۰.۹۱

در غم یار
یار بایستی
یا غمم را
کنار بایستی

زانچه کردم کنون
پشیمانم
دل امسال
پار* بایستی

تا بدانستی‌‏ای ز دشمن و دوست
زندگانی
دو بار بایستی

دشمن عیب‏‌جوی بسیارست
دوستی غمگسار بایستی

ماهی جان ما
که پیچانست
بر لب جوی‌بار بایستی

چون
رضای دل تو در غم ماست
یک چه باشد ؟
هزار بایستی

همره بی‏‌وفا همی لنگد
همره راه‌وار بایستی

صد هزاران سخن
نهان دارم
گوش را
گوشوار بایستی

شعر رومی

*پار : پارسال