۵.۱۲.۹۱

خواص

مرگ
کمترین خاصیتش این است
که تمام کم‌خوابی‌ها را
جبران خواهد کرد ...


نقاشی Vincent Desiderio