۱.۲.۹۲

کسی چه می‌داند
در آن نفس‌های تند
در آن انقباض وحشی عضلات
در آن لحظه آخر
مرد ...
به چه فکر می‌کند