۲.۲.۹۲


در سیاه زمستان
وقتی میان یخ‌زدگی‌های بهمن
صدای سرفه‌های سربی و چرکین
بلندترین صدای اعتراض شهر است
که به ضرب کلداستاپی خاموش می‌شود

تن تو
گرمای مرداد است
و در چشمانت
ولوله اردی‌بهشت
برپا شده است