۱۵.۲.۹۲

ضد زن

از یک جایی به بعد
زن که غر می‌زند
نق می‌زند
...
مرد
به جای جواب دادن
کف دستش را می‌گذارد روی پیشانی‌اش
و چشمانش را می‌بندد