۱۸.۳.۹۲

غلط مصطلح

این همه سایت‌ها و ...
خبرگزاری‌ها و ....
شبکه‌های اجتماعی و ...
اینا نیستن که فیلترن
در واقع این ما هستیم که فیلتر شدیم