۲۱.۹.۹۲

خودکرده

تقصیر خودش بود
که وقتی حرص
در وجودش پیچد
همه‌اش را یک‌جا گلوله‌ای کرد
و به خیال خودش ماشه را چکاند
و گفت
"نامرد"