۲۷.۲.۹۳

بی‌میلی

با کسی حرف می زدم
گفت پیشم بیا
گفتم باشه
آدرس نداد
منم نپرسیدم
قطع کرد
منم قطع کردم
...