۳۱.۲.۹۳

سلامتی سعدی، سلامتی اردی‌بهشت، سلامتی خاطره‌هامون، که ما پیر شدیم و ... اونا هنوز بیست و دو سالشونه ...