۵.۵.۹۳

برای موجودی که کلن شیش‌هفت‌تا دوره‌ی ده ساله زندگی می‌کنه و نصفشو خوابه و یک‌سومش خیلی بچه‌س و یک‌سومشم پیره، عبارت "دیگه دیر شده" مسخره‌ترین عبارت عالمه.