۱۳.۵.۹۳

بچه که بودیم
توی شهربازی
سوار یک اسباب‌بازی می‌کردنمان
که شبیه اتومبیل بود
و دور یک محور ثابت مدام می‌چرخید
هر بار که روشن می‌شد
ده دوازده دور می‌چرخید و بعد بچه‌های بعدی سوار می‌شدند
این ماشین‌ها یک فرمان دکوری داشت
در عالم بچگی
فرمان را به چپ و راست می‌چرخاندیم و فکر می‌کردیم راننده ماشینیم
غافل که ماشین دور محور دیگری می‌چرخید 
با همه تلاش ما به همان جای اول برمی‌گشت
و بعد از چند دور
نوبت ما به پایان می‌رسید


حالا انگار زندگی
شبیه همان ماشین‌هاست
فقط کمی گول زنکش بیشتر است
غیر از فرمان
دنده و آینه بغل دارد
و صندلی‌هایش هم برقی‌ست