۴.۱۲.۹۳

اسفند نود و سه

اقتصاد یونانم
آشفته‌ام
بسته‌های حمایتی دیگر 
دردی از من دوا نمی‌کنند
کارد ریاضت
به استخوان رسیده است
یا نجاتم بده 
یا از اتحادیه جدا خواهم شد