۳۰.۱.۹۴

تنهایی

- فرانسه برای ... ؟؟
کافه‌چی که این را گفت
تازه فهمیدم سر میز تنها نیستم