۳.۲.۹۴

وقتی بی‌صدا قدم می‌زنیم
خوبیم
وقتی شعر می‌خوانیم
وقتی حرفی نمی‌زنیم و ..
سیگار می‌کشیم
یا وقتی از سالینجر قصه‌ای برایت می‌خوانم
یا شاید داستانی بلند
از گلی ترقی مثلن
آن‌قدر آن‌وقت‌ها خوبیم
که می‌گی
"ازین بهتر نمی‌شه"
فقط وقتی
برای بهتر شدن همه‌چیز !!!
حرف می‌زنیم
از مشکلات می‌گوییم
که حلشان ! کنیم
که اوضاع بهتر !! شود
فقط آن‌وقت‌ها
دعوا می‌کنیم
و نمی‌دانم چرا
به جای آن‌که همیشه
شعر بخوانیم
سیگار بکشیم
چای دارچینی بخوریم
قدم بزنیم و 
به جای این‌که
همدیگر را تماشا کنیم
اصرار داریم
برای بهتر شدن !! همه چیز
برای حل مشکلات !!
حرف بزنیم
اردی‌بهشت نود و چهار