۲۷.۲.۹۴

در روستای کندوان، با رفیقی قدیمی، تو چادری خوابیده‌ایم. سگی پارس می‌کند، صدای قلیان در میان ستاره‌ها گم می‌شود.