۳۰.۲.۹۴

این فیوها را
ستاره‌هایی کوچک و
رنگ و رو رفته نبین
این‌ها
"دوستت دارم‌های" کوچکند
که مجالی 
برای گفتن‌شان نیست