۲۳.۳.۹۴

 گزارش‌گر والیبال می‌گه :
"حتی با این بازیکنای ۳۱ ساله و پا به سن گذاشته هم ..."
حواسش نیس که ۳۱ساله‌های غمگینی
می‌شنوند و ...
غمگین‌تر می‌شوند