۱۹.۳.۹۴

پنج

دور مجنون گذشت و 
نوبت ماست

هرکسی پنج روز
نوبت اوست
شعر حافظ