۲۷.۳.۹۴

لباس‌های رنگی

یک روز
دختران شاد
با لباس‌های رنگی
می‌روند تماشای والیبال
آن روز شاید باور نکنند
که برای همین هم
آدم‌هایی هزینه داده‌اند
همین‌ها روزی
مطالبه‌ی این مردم بوده است