۲.۴.۹۴

من کس نمی‌دانم جز او

ای آرزوی آرزو
آن پرده را بردار ازو


شعر رومی