۱۶.۳.۹۴

تضمین سعدی در سعدی

مگرم سر برود تا برود سودایت
.
.
.
به عمل کار برآید به سخن‌دانی نیست

سعدی صد و چهل و چهار