۲۶.۴.۹۴

دور

از لحظه‌های خشم
تندی
عصبیّت
ضربان قلب
لرزش دست
فحش
فریاد
کارهای بی‌بازگشت