۲۷.۴.۹۴

خودزنی
خواستن و پس زدن
دویدن به سوی ناکامی
خسته کردن دنیا
تا رهایت کنند
تا خسته شوند
و در ناکامی و تنهایی غرق شوی