۲۴.۴.۹۴

Kissing is prohibited

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

روزی که کمترین سرود 
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری‌ست
روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی‌بندند 
قفل افسانه‌ایست

و قلب
برای زندگی بس است

روزی که معنای هر سخن دوست‌داشتن است
 تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی
روزی که آهنگ هر حرف، زندگی‌ست 
تا من به خاطر آخرین شعر رنج جست‌وجوی قافیه
نبرم

روزی که هر لب ترانه‌ایست
تا کمترین سرود، بوسه باشد
روزی که تو بیایی، برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شودindecent behavior (kissing) is prohibited
شعر بامداد