۲۲.۴.۹۵

به دنبال قهرمانید
این‌جا اصلن سرزمین قهرمان‌هاست
دشمنان‌تان قهرمان دارند
شما هم محتاج قهرمان هستید
طوفان‌خواهید
آهستگی و پیوستگی
برایتان شوخی‌ست