۶.۵.۹۵

مختصات پیری

مادربزرگ می‌گه دی‌شب توی خونه‌ش تنها بوده یهو دیده ماهواره داره هایده نشون می‌ده، بعد از هایده، ویگن نشون داده، بعدشم مهستی. می‌گه دیدم هرچی خواننده نشون می‌ده همه مُردن. ترسیدم از خونه اومدم بیرون.