۷.۵.۹۵

بن‌بستاحتمالن می‌شود بخشید
اما فراموش ؟
چه توقعا !


* عکس Isabel Muñoz - تانگو در بوئنوس‌آیرس، ١٩٩٧