۱۶.۸.۹۵

وضعیت عکاس

در هوش تو
در گوش تو
واندر دل پرجوش تو

این‌ها چه باشد
تو منی
وین وصف عامت می‌کنم
پنهان پیامت می‌کنم
شعر رومی
* دوست داشتم عکسی بود از وضعیت عکاس و سوژه در این عکس، که نمی‌دانم مال کیست.