۱۹.۲.۹۶

تابلو

به پرهام ... و مِهرهای بی‌حساباتاق لُخت بود که آمد
تابلویی به دستش بود
می‌خندید
خنده‌اش را برای همیشه
به دیوار مقابلم آویخت

اردی‌بهشت نود و شش