۲۳.۵.۹۶

در وقت اضافه

گفت پنج‌شنبه
قطره اشکی چکید
نگذاشتم پنج‌شنبه ببیند
که هول برش دارد
آغوشم را باز کردم