۴.۶.۹۶

با خودت روراست باش

  • you fucking cunt !
  • I'm the cunt you married. The only time you liked yourself, was when you were trying to be someone this cunt might like. I'm not a quitter. I'm that cunt. You think you would be happy with a nice midwestern girl ? No way baby. I'm it.


  • جندهی عوضی !
  • من همون جندهای هستم که باهاش ازدواج کردی. تنها زمانی که از خودت خوشت میومد، وقتی بود که سعی میکردی همون کسی باشی که این جنده خوشش میاد. من جا نمیزنم. من همون جندهم. فکر میکنی با یه دختر معمولی میتونی خوشحال باشی ؟ امکان نداره عزیزم، فقط خودم.

Gone Girl
David Fincher